​Betingelser

Værftet anvender særskilte salgs,- og leveringsbetingelser for henholdsvis:

​Ombygningsarbejdere, nyinstallation og reparation og Optagning, vinteropbevaring og søsætning samt klargøring og Komposit produktion.

​Medmindre andet er skriftlig aftalt, er disse betingelser altid gældende for samhandlen. I forlængelse af disse betingelser i øvrigt, finder købeloven og dansk ret almindelige regler anvendelse.

Læs Salgs,- og leveringsbetingelserne nedenstående.

​Salgs,- og leveringsbetingelser

Horsens Yachtværft ApS

Ombygningsarbejdere, nyinstallation og reparation af fartøjer

2015-16

Almindelige salgs,- og leveringsbetingelser vedr. ombygningsarbejder, nyinstallation og reparation af lystfartøjer.

Gældende for Horsens Yachtværft ApS og andre værfter inden for skibs og bådebyggeriernes arbejdsgiver forening.

§11. Anvendelsesområde:

Med mindre andet er skriftlig aftalt, er disse betingelser gældende for reparation arbejder, ombygningsarbejder og installationsarbejder samt de hertil knyttede leverancer og ydelser.

$1 I forlængelse af disse betingelser iøvrigt finder købeloven og dansk ret almindelige regler anvendelse.

$1 For vinteropbevaring og andre services i forbindelse med klargøring anvendes særskilte salgs,- og leveringsbetingelser.

§12. Værftsophold:

Arbejdet på fartøjet må alene udføres af værftet og dets underleverandører, medmindre andet er skriftlig aftalt.

§3. Arbejdets omfang og udførelse:

§13.1 Arbejdet omfatter kun det som er udtrykkeligt aftalt. Såfremt der under arbejdets udførelse viser sig, at arbejdet har større omfang eller en anden karakter, end værftet med rimelighed kunne antage ved aftalens indgåelse, er værftet berettiget til at foretage ændringer vedrørende pris og leveringstid.

§13.2 Såfremt der er aftalt, at arbejdet skal opfylde love og regler fastsat af offentlige myndigheder eller klassifikationsselskaber, gælder leveringstiden og prisen kun de krav, der var gældende ved ordrebekræftelsen.

§14. Pris:

§4.1 Hvis der ikke er aftalt en bestemt pris for arbejdet, betales dette som billigst efter regning i henhold til værftets til enhver tid gældende priser.

§1 Er der aftalt en pris for et specificeret arbejde, beregnes de arbejder, der ikke er medtaget i specifikationen, efter værftets sædvanlige regler for regningsarbejde.

§1 Såfremt fartøjet ligger på værftet udover reparations tid, eller aftalt leveringstid, betales dagsleje for opbevaring.

§15. Risiko for hændelig undergang:

§15.1 Risikoen for beskadigelse af reparationsarbejdet samt udstyr og materialer indkøbt hertil overgår til fartøjs ejeren når monteringen af materiale og udstyr er påbegyndt på fartøjet.

§16. Leveringstid og forsinkelse:

§6.1 Hvis ikke andet er aftalt udføres arbejdet i værftets arbejdstid uden overtidsarbejde og under hensyntagen til andre forpligtelser, værftet har påtaget sig ved aftalens indgåelse.

§16.2 Værftet er ikke ansvarlig overfor bådejeren, såfremt leveringen forsinkes af, at forudsatte materialer ikke kan fremskaffes i rette tid, eller som følge af krig, jordskælv, strejke, lock-out, leveringshindring, kassation af materialer, import og / eller eksport forbud eller anden uden for værftets råden værende hindring, som værftet ikke har kunne afhjælpe med rimelige midler.

I disse tilfælde kan værftet forlange leveringstiden forlænget, respektive leveringsdagen udskudt, med lige så mange arbejdsdage, som arbejdet er forsinket, som følge af de indtrådte omstændigheder.

§16.3 Såfremt parterne under arbejdets gang aftaler ændringer eller tillægsarbejder, eller fartøjs ejer misligholder sine forpligtelser, forlænges leveringstiden, respektive udskydes leveringsdagen med en til den heraf forårsagede forsinkelse tilsvarende periode.

§17. Mangler og afhjælpning:

§17.1 Værftet forpligter sig til at afhjælpe alle mangler ved arbejdet, som kan skyldtes påviselige fejl i materialet eller arbejdets udførelse, hvis der er blevet reklameret i overensstemmelse med § 9. Fejl eller mangler ved udstyr eller materiale der leveres af fartøjets ejer, skal ikke afhjælpes af værftet.

§17.2 Fartøjs ejer har efter værftets accept ret til at lade afhjælpningsarbejdet udføre ved andet værft.

§18. Ansvarets omfang:

§18.1 Fartøjet henligger for fartøj ejerens egen risiko. Fartøjets ejer har alene ansvaret for en passende fartøjsforsikring under værftsopholdet.

§18.2 Værftet har intet ansvar for skader på fartøjet og dets udstyr, medmindre skaden påviseligt skyldes fejl fra værftets side. Værftet har således ikke ansvar for hændeligt skade eller skade forvoldt af tredjemand.

§18.3 Værftet er ikke ansvarlig overfor fartøjs ejer for nogen af fartøj ejerens indirekte tab og følgeskader, herunder drift tab, tabt fortjeneste eller tab ved fartøjs ejerens misligholdelse overfor tredjemand, medmindre værftet har handlet groft uagtsom eller forsætligt.

§18.4 For skader, som det udførte reparationsarbejde, herunder leverede materialer og udstyr, måtte forvolde, eller som skyldes den brug, fartøjs ejeren gør heraf og/eller af det reparerede fartøj, er værftet alene erstatningspligtig i henhold til dansk rets almindelige retsregler, såfremt der er tale om person skade eller forbrugertingsskade. Som forbrugertingsskade anses produktansvarsskade på ting, som hovedsageligt benyttes til ikke erhvervsmæssig brug, jf. produktansvarslovens

§ 2 stk. 2. For al anden skade er værftet kun ansvarlig, såfremt skaden skyldes groft uagtsomme fejl eller forsømmelser begået af værftet eller andre for hvem værftet har ansvaret. I det omfang værftet måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er fartøjsejer forpligtet til at holde værftet skadesløs i samme omfang, som værftets ansvar er begrænset efter nærværende almindelige betingelser. Såfremt tredjemand fremsætter krav mod fartøjs ejer i henhold til nærværende punkt 8, skal fartøjets ejer straks underrette værftet herom.

§18.5 Værftets ansvar er under alle forhold begrænset til tingskade på dkr.1.000.000 for hver enkelt eller serie af skadestilfælde, som kan henføres til samme ansvarspådragende begivenhed.

§19. Reklamation:

§19.1 Reklamationer over mangler ved reparationsarbejde i handels køb må i alle tilfælde fremsendes rettidigt i overensstemmelse med købelovens regler, når manglen er opdaget eller ved anvendelse af almindelig agtpågivenhed burde være opdaget.

§19.2 Reklamation over mangler ved reparationsarbejde i forbruger køb må i alle tilfælde fremsendes rettidigt i overensstemmelse med købelovens regler, når forbrugeren har opdaget manglen. I forbruger køb er reklamationen inden 2 måneder efter at forbrugeren har opdaget manglen, altid rettidigt. Fremsendes reklamationen ikke rettidig, kan den pågældende mangel ikke gøres gældende.

§19.3 Såfremt der ikke er blevet reklameret i handels køb inden 3 måneder efter overgivelsen af salgsgenstanden og i forbrugerkøb inden 2 år efter overgivelsen af salgsgenstanden, er værftet frigivet for ethvert ansvar.

§19.4 Reklamation over faktura skal ske senest 14 dage efter fakturadato.

b Alle reklamationer skal være skriftlige og specificerede.

§110. Forsikring:

§110.1 Fartøjs ejeren skal til enhver tid holde lystfartøjet forsvarlig, såvel kasko- som ansvarsforsikret.

§110.2 Værftet tegner ingen forsikring for lystfartøjet eller dets udstyr.

§111. Betaling – renter:

§111.1 Med mindre andet er aftalt skal betaling ske nettokontant mod faktura ved arbejdets afslutning. Ethvert udestående beløb skal være betalt forinden lystfartøjet afgår fra værftet.

$111.2 Værftet er ved større arbejder, berettiget til at forlange indbetalt acontobeløb til dækning af arbejde med indtil 80% af det anslået regningsbeløb.

§111.3 Værftet har tilbageholdsret i fartøjet med tilbehør for alle krav.

§111.4 Hvis betaling ikke sker til forfaldsdag kan fordringen overdrages anden virksomhed til inddrivelse af fordringen. Udover fakturabeløbet betales, i så fald, rente samt rykker,- og inddrivelsesomkostninger. Rente udgør 2 % pr. måned. Rykker og inddrivelsesomkostninger påløber efter regning.

§112. Værneting:

§12.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne vedrørende et forhold der hidrører fra aftalen, hvor disse bestemmelser er gældende, skal afgøres efter dansk ret ved værftets lokale værneting . eller ved sø og handelsretten i København efter værftets valg.

Version juli 2012 (Gældende for ordrebekræftelser dateret efter den 15marts 2014).

Salgs,- og leveringsbetingelser

Horsens Yachtværft ApS

Optagning, vinteropbevaring og søsætning samt klargøring

2015-16

Salgs,- og leveringsbetingelser vedrørende optagning, vinteropbevaring og søsætning samt klargøring af lystfartøjer.

Gældende for Horsens Yachtværft ApS og andre værfter indenfor bådebyggeriernes arbejdsgiverforening.

§11. Anvendelse

Medmindre andet er skriftlig aftalt, er disse betingelser gældende for optagning, vinteropbevaring og søsætning samt klargøring og de hertil tilknyttede leverancer og ydelser. I forlængelse af disse betingelser i øvrigt, finder købeloven og dansk ret almindelige regler anvendelse.

For ombygningsarbejdere, nyinstallation og reparation af fart anvendes særskilte salgs,- og leveringsbetingelser.

§12. Optagning, Vinteropbevaring og søsætning samt klargøring

§12.1 Optagning for vinteropbevaring finder sted i perioden 24. oktober - 10. november, medmindre andet aftales.

§12.2 Søsætning efter vinteropbevaring finder sted i perioden 3. april til 21. april, medmindre andet aftales.

§12.3 Optagning og søsætninger finder sted mandage, onsdage, fredage og lørdage. Andre dage kan aftales mod merpris

.

§12.4 Ved dårligt vejr udskydes terminerne for optagning og søsætning tilsvarende.

§12.5 Bådene placeres i hal med samme rækkefølge som optagningen.

§12.6 Søsætninger foretages i omvendt rækkefølge og bekræftes i forbindelse med optagningen.

§3 Tidsfrister:

§13.1 Lystfartøjet skal være klar til optagning og søsætning inden den aftalte termin.

Såfremt lystfartøjet ikke er klar rettidigt, og det står i vejen for værftets øvrige arbejde, vil flytningen af fartøjet ske for bådejerens regning

§13.2 Umiddelbart efter optagning anbringes båden på godkendt vaskeplads og vaskes. Kan vasken ikke udføres af ejeren foretages vasken af værftet efter regning

§13.3 Efter afrigning placeres master på riggerplads. Senest dagen efter kl. 13.00 skal mast være klar til at blive kørt i hal og lagt på hylde. Ved søsætning bliver og rig taget af hylde senest kl. 12 dagen før søsætning. Mast og rig skal være klar på søsætnings dagen. I optagning og søsætnings perioden, må masten ikke ligge på masteplads i længere perioder, med mindre andet er aftalt. Udgifter til flytning af mast dækkes billigst efter regning af bådejer.

§13.4 Efter optagning af båden, bliver den kørt til vaske plads, Vask og rengøring skal foretages umiddelbart efterfølgende. Værftet udfører arbejdet efter regning hvis Båden skal være klar til indkørsel i hal senest kl. 13.00 dagen efter. . I optagning og søsætnings perioden, må båden ikke stå på vaskeplads / klargøringsplads i længere perioder, med mindre andet er aftalt. Udgifter til flytning af mast dækkes billigst efter regning af bådejer.

Såfremt mast og rig ikke er klar rettidigt forbeholder værftet ret til enten at klargøre efter regning eller udskyde mastepåsætningen.

§3. Forsikring:

§3.1 Bådejeren er forpligtiget til at holde lystfartøjet forsvarlig forsikret, såvel kasko- som ansvarsforsikret, så længe det befinder sig på værftet.

§4. Pladsleje.

§14.1 Plads,- og halleje samt terminer herfor afregnes i henhold til gældende prisliste, eller tilbud herom.

§14.2 Herudover betaler bådejeren for optagning, opbevaring og søsætning samt klargøring, herunder afrigning, tilrigning af mast, samt øvrige ydelser i henhold til værftets gældende prisliste, eller tilbud herom.

§5. Halophold.

§15.1 Bådejeren og dennes mandskab kan udføre lettere vedligeholdelses- og udbedringsarbejder på lystfartøjet.

§15.2 Alt øvrigt arbejde udføres alene af værftets og dets underleverandører, og bådejeren er således ikke berettiget til at lade andre håndværkere arbejde på lystfartøjet så længe det befinder sig på værftet arealer, medmindre andet er skriftligt aftalt med værftet.

§15.3 Større vedligeholdelses- og udbedringsarbejdere kan udføres af fartøjets ejer ved forudgående aftale og placering på hal afsnit herfor.

§15.4 Hvis bådejeren selv afrigger masten, sørger for motorklargøring eller vasker båd, skal dette gøres i henhold til værftets anvisninger og steder for en korrekt miljømæssig håndtering efter båden er optaget, således at værftet kan transporter båd i hal hurtigst muligt. Se tidsfrister punkt 3.

§15.5 Vinterkonservering, herunder motor og tekniske installationer samt 

forårsklargøring af lystfartøjet er ejerens eget ansvar medmindre andet er aftalt.

§15.6 Eventuel overdækning af lystbåden er ejerens ansvar.

§15.7 I det omfang det er muligt, skal instrumenter der har skroggennemføring afmonteres inden lystfartøjet tages på land og først monteres igen når fartøjet er søsat.

§15.8 Bådejeren skal følge de ordensforskrifter, der gives af værftet, bl.a. med hensyn til bortskaffelse af affald, aflevering af spildolie m.v. ligesom arealet under båden skal være absolut fri for andet materiale og opmagasinering.

§15.9 Bådejeren får udleveret nøgle eller kodeadgang til pladsen eller hallen. Nøgle tilbageleveres ved leje tidens ophør.

Ved bortkomst af udleverede nøgler afregnes et beløb på dkr. 500,00.

§15.10 Ved brug af strøm, vand og anden forbrugsmateriale, udover ladestrøm og forbrug ved optagning og vask, afregnes efter gældende takster.

§15.11 Ved optagning køres båden direkte til godkendt . Hurtigst herefter køres båden i hal. Motoropstart vinterklargøring udføres i hallen, efter værftes anvisninger.

§15.12 Såfremt fartøjets ejer ikke kan foretage afvaskning i det stipulerede tidsrum foretages denne af værftet efter gældende prisliste.

§15.13 Der må kun tilsluttes ladestrøm i de perioder der befinder sig folk i båden, medmindre andet er aftalt med kunden.

§6. Opsyn.

§16.1 Værftet holder ikke opsyn med lystfartøjet medmindre andet er skriftligt aftalt med bådejeren.

§7. Ansvarets omfang.

§17.1 Værftet har ikke erstatningspligt for nogen skade, herunder skade, der tilføres lystfartøjet eller dets tilbehør eller genstande, medmindre det kan godtgøres, at sådanne skade skyldes fejl eller fejlbedømmelser, som kan tilegnes værftet som uagtsomme eller forsætlige

§17.2 Værftet bærer intet ansvar for skader, herunder brand, tyveri, hærværk, som er hændelige eller forårsages af tredjemand.

§17.3 For al indirekte skade er værftet kun ansvarlig, såfremt det kan bevises, at skaden er skyldes groft uagtsomme fejl eller forsømmelser begået af værftet eller andre, for hvem værftet har ansvaret for.

§17.4 Værftet kan ikke tage ansvar for skade opstået ved transport, hvis skaden skyldes dårligt vedligeholdte stativer og andet grej tilhørende ejeren. Værftet kan uden yderligere begrundelse nægte at håndterer både og bådstativer samt grej der ikke vurderes forsvarlige.

§8 Reklamationer

Reklamationer skal foretages umiddelbart og i alle tilfælde meddeles rettidigt i overensstemmelse med købelovens regler, når manglen er opdaget eller ved

anvendelse af almindelig agtpågivenhed burde være opdaget. Reklamation inden 2 uger efter at forbrugeren har opdaget manglen, er dog altid rettidigt.

Såfremt der ikke er blevet reklameret inden 6 måneder efter ydelsen er erlagt, er værftet frigivet for ethvert ansvar.

Reklamation over faktura skal ske senest 14 dage efter fakturadato.

§9 Betaling.

§9.1 Medmindre andet er aftalt skal betaling ske netto kontant mod faktura. Ethvert udestående beløb skal være betalt inden lystfartøjet afgår fra værftet.

§9.2 Hvis betaling ikke sker til forfaldsdag, kan fordringen overdrages anden virksomhed til inddrivelse af fordringen. Udover fakturabeløbet betales i så fald rente

samt inddrivelsesomkostninger. Renten udgør 2% pr måned. Rykker og inddrivelsesomkostninger påløber efter regning.

§10. Værneting.

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne vedrørende et forhold, der hidhører fra aftalen, hvor disse bestemmelser er gældende, skal afgøres efter dansk

ret ved værftet lokale værneting eller ved sø og handelsretten i København efter værftets valg.

Version juli 2012 (Gældende for ordrebekræftelser dateret efter den 30. juli 2013)

FIRMA OPLYSNINGER​

Horsens Yachtværft ApS

Gammel Havn 3

8700 Horsens

KONTAKT OPLYSNINGER

Telefon: 25 57 87 81

E-mail: info@horsensvaerft.dk 

CVR: 28708750​

FØLG OS PÅ FACEBOOK !

Følg os

fb-f-logo-blue-29

ÅBNINGSTIDER

Mandag til torsdag

fra kl. 08:00 til 16:00

Fredag fra kl. 09:00 til 15:00

Telefon: 25 57 87 82

Mail: info@horsensvaerft.dk

Ved besøg: Giv et kald, således at du ikke kører forgæves.